บริษัท จี พลัส เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
www.gplus.co.th

โฆษณาอาหาร (ฆอ.)
www.ฆอ.com

โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฆสมพ.)
www.ฆสมพ.com

โฆษณาขายยา (ฆท.)
www.ฆท.com

โฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)
www.ฆพ.com